Enter your text here...

Enter your text here...

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Dzień dobry!

Nazywam się Wioletta Wysokińska i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.wiolettawysokinska.pl.  Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Economic Consultant sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ul. Ostrowieckiej 17/21 lok. 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530763; posiadające NIP: 5381853959 i REGON: 360099560.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail biuro@economicconsultant.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Wioletta Wysokińska

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Regulamin – niniejszy zbiór zasad i warunków korzystania z Serwisu, Sklepu internetowego, świadczenia usług przez Administratora, procedury reklamacyjnej
  i wielu innych, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy/Administratora i Klienta/Użytkownika.
 • Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.wiolettawysokinska.pl oraz ewentualnie innymi adresami, na którą składają się m.in. Sklep internetowy oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
 • Sklep internetowy – platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://www.wiolettawysokinska.pl/produkty, za pomocą której Klienci dokonują zakupu konkretnych Produktów.
 • Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i Sklepu internetowego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą/Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca/Administrator – Economic Consultant sp. z o.o. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300) przy ul. Ostrowieckiej 17/21 lok. 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530763; posiadające NIP: 5381853959 i REGON: 360099560.
 • Dane osobowe – dane identyfikujące Użytkownika, zgromadzone i przetwarzane przez Administratora m.in. poprzez formularz rejestracyjny, na zasadach i warunkach określonych w Polityce Prywatności Serwisu.
 • Konto – zabezpieczony loginem (adres e-mail) i indywidualnym hasłem, zbiór produktów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Serwisie.
 • Rejestracja – dokonane przez Użytkownika polecenie założenia Konta w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego i panelu udostępnionego przez Administratora.
 • Operator Płatności – wskazany w Serwisie zewnętrzny podmiot, odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Klientów/Użytkowników na rzecz Sprzedawcy/Administratora.
 • Newsletter – korespondencja elektroniczna stanowiąca bezpłatną formę usługi świadczonej przez Administratora na rzecz Użytkownika, zawierająca m.in. treści promocyjne, merytoryczne, aktualizujące.
 • Produkty – m.in. Usługi, Publikacje Elektroniczne oraz Towary oferowane przez Sprzedawcę Klientom za pośrednictwem Serwisu, w tym Sklepu internetowego odpłatnie. Produkty mogą być dostępne bezpłatnie, wyłącznie wtedy, jeśli jest to wyraźnie wskazane w ich prezentacji w Sklepie internetowym lub Serwisie.
 • Usługi – świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników działania polegające na dostarczeniu korzyści związanym z tematyką Serwisu w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, dostępne za pośrednictwem Serwisu, w szczególności konsultacje, mentoring.
 • Publikacje Elektroniczne – pliki cyfrowe, dostępne za pośrednictwem Serwisu, zawierające treści tekstowe, pliki zdjęciowe, obrazy, grafiki, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, prezentacje multimedialne, będące utworami w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83), w szczególności kursy online, webinary, szkolenia.
 • Towary – wytworzone przez Administratora lub jego podwykonawców, dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego, produkty fizyczne, w szczególności książki, notesy, akcesoria.
 • Umowa o świadczenie Usług – zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanej w umowie platformy, w szczególności Serwisu.
 • Umowa licencji – zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, umowa upoważniająca Użytkownika do korzystania z utworów, do których prawa autorskie należą do Administratora.
 • Umowa sprzedaży – zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu i Serwisu, Sprzedawca/Administrator prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta/Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu i Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta/Użytkownika. Wystarczające są: 
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Jeśli do korzystania z zakupionego Produktu niezbędne są dodatkowe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Klienta/Użytkownika, wskazane są one każdorazowo w opisie danego produktu.
 2. Klient/Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta/Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych
  w Serwisie lub Sklepie.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Elektronicznych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Elektroniczne, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania samego Serwisu.
 6. Wszystkie ceny podane w Serwisie lub w Sklepie są cenami brutto.


§ 3 REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Podczas procesu Rejestracji Użytkownik wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z nazwą. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta są dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.
 7. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystanie z Serwisu wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Administratorowi okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia umowy.


§ 4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena Usługi określana jest każdorazowo przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji oraz uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za daną Usługę.


§ 5 UMOWA LICENCJI I PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

 1. Dla uzyskania dostępu do danej Publikacji Elektronicznej konieczne jest zawarcie przez Użytkownika z Administratorem Umowy licencji.
 2. Poprzez zawarcie Umowy licencji Użytkownik otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danego Produktu Elektronicznego przez czas posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta, nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Publikacji Elektronicznej.
 3. Dostęp do Publikacji Elektronicznych możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Elektronicznych.
 4. Do zawarcia Umowy licencji niezbędne jest złożenie przez Uczestnika za pośrednictwem Serwisu zamówienia na daną Publikację Elektroniczną.
 5. Złożenie Zamówienia na daną Publikację Elektroniczną następuje poprzez aktywowanie widocznych za pośrednictwem Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Elektronicznej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Elektroniczną zostanie przez Administratora wysłana wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości informującej o przyjęciu zamówienia na daną Publikację Elektroniczną do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy licencji.
 7. W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Elektronicznej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności.
 8. Administrator przystępuje do realizacji zamówienia na daną Publikację Elektroniczną po otrzymaniu należności uiszczonej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Użytkownika należności za dostęp do danej Publikacji Elektronicznej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Administratora koncie bankowym.
 9. Po odnotowaniu na koncie Administratora płatności za dany Produkt Elektroniczny poinformuje on Użytkownika o rozpoczęciu realizacji zamówienia na Publikację Elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika.
 10. Rozpoczęcie udostępniania danej Publikacji Elektronicznej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania Użytkownikowi informacji
  o rozpoczęciu realizacji zamówienia na Publikację Elektroniczną.
 11. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy licencji na Publikację Elektroniczną uprawnia Administratora do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy licencji, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego na Koncie adres e-mail.
 12. Wskutek korzystania z Publikacji Administratora Użytkownik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy dana Publikacja Elektroniczna. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Elektronicznej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 13. Publikacje Elektroniczne nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.


§ 6 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie”). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając dane wskazane jako obowiązkowe do zawarcia Umowy oraz dane niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
 3. W trakcie składania Zamówienia Towaru do momentu naciśnięcia przycisku „PŁACĘ”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia Towaru, które będzie zawierać informacje o:

 a) przedmiocie Zamówienia,

 b) jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów, w tym kosztach dostawy,

 c) wybranej metodzie zapłaty,

 d) wybranym sposobie dostawy.

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą Umowy sprzedaży danego Towaru.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie przez Klienta Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru (tj. w czasie po złożeniu Zamówienia) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego Towaru bez wad.
 6. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.
 8. Dostawa Towarów jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe lub kurierskie) są wskazane na stronie internetowej sklepu.


§ 7 NEWSLETTER

 1. W ramach Usługi Newsletter Administrator wysyła zamówiony przez Użytkownika Newsletter na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres email za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Użytkowników z usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.


§ 8 CENY PRODUKTÓW ORAZ PROMOCJE

 1. Wszystkie ceny Produktów prezentowane w ramach Serwisu i Sklepu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta/Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również ceny netto Produktów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie brutto.
 2. Ceny Towarów nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych.
 3. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów znajdujących na stronie internetowej Serwisu i Sklepu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 4. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 5. W ramach ogłaszanych promocji Administrator/Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 6. Promocje w ramach Serwisu i Sklepu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REGULACJE DOTYCZĄCE WYPOWIEDZENIA

 1. Klient/Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez poinformowanie Administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator/Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, a w przypadku sprzedaży Towaru/ów również poniesionych przez Konsumenta kosztów dostarczenia produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora/Sprzedawcę, Administrator/Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Administrator/Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta
  o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku sprzedaży Towaru/ów Administrator/Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:

a) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usług, jeżeli Administrator/Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora/Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Klient/Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy licencji na korzystanie z Produktów Elektronicznych oraz z utratą dostępu
  i możliwości korzystania z Produktów Elektronicznych.


§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator/Sprzedawca poucza niniejszym Klienta/Użytkownika, że Produkty dostępne w Serwisie i w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi/Sprzedawcy.
 2. Administrator/Sprzedawca poucza niniejszym Klienta/Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie Produktów przez Klienta/Użytkownika bez zgody Administratora/Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi/Sprzedawcy do Produktów i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Administrator/Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi/Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 2. Administrator/Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta/Użytkownika, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Klient/Użytkownik stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Administratora/Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient/Użytkownik może kontaktować się z Administratorem/Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Administrator/Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta/Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 


§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały
w polityce prywatności i plików cookies.


§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Administrator/Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych
  w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Serwisie i w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta/Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator/Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Klient/Użytkownik, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.
  W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient/Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Administratorowi/Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.
>